Menu Close

ตรวจสอบบัญชี

ไม่ว่ากิจการของท่านจะดำเนินการหรือไม่ก็ตาม กฎหมายกำหนดให้นิติบุคคลต้องทำการปิดงบการเงิน แล้วนำส่งให้ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและเซ็นรับรองงบ เพื่อนำส่งให้หน่วยงานราชการต่อไป

ผู้ตรวจสอบบัญชี

ผู้ตรวจสอบบัญชี เรียกให้ถูกคือ ผู้สอบบัญชี (auditor) คือ บุคคลหรือองค์กรที่บริษัทแต่งตั้งขึ้นสอบบัญชี การจะเป็นผู้สอบบัญชีได้ บุคคลควรได้รับการรับรองจากหน่วยงานควบคุมการบัญชีและการสอบบัญชี ทั้งต้องมีคุณสมบัติบางประการตามที่กำหนด โดยทั่วไปแล้ว การจะเป็นผู้ตรวจสอบภายนอกของบริษัทจะต้องมีใบรับรองการประกอบวิชาชีพ

การตรวจบัญชีมีวัตถุประสงค์ คือ …

ตรวจสอบและแสดงความเห็นว่างบการเงินนั้น ๆ มีความถูกต้องตามหลักการบัญชีที่รับรองหรือไม่ เพียงใด รวมถึงการแสดงข้อมูลที่จำเป็นเพื่อให้ผู้อ่านงบการเงิน ได้รับทราบข้อมูลอย่างเพียงพอ

ขอบเขตของงานบริการ

1. ตรวจสอบบัญชี-งบการเงิน ด้วยทีมงานผู้ตรวจสอบที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย
2. รายงานข้อสังเกตสู่ผู้บริหาร เพื่อให้ทราบถึงข้อบกพร่องของระบบภายในทางบัญชีที่สำคัญ ซึ่งมักตรวจพบในระหว่างปฏิบัติงาน ตรวจสอบบัญชี
3. บริการจัดเตรียมรายละเอียดประกอบการยื่นงบการเงิน พร้อมยื่นงบส่งกระทรวงพาณิชย์ ได้แก่ สปช.3, สำเนารายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5)

ค่าบริการตรวจสอบบัญชี : เริ่มต้นที่ 5,000 บาท (งบเปล่าไม่ดำเนินการ)

เว็บไซต์ http://www.บริษัทตรวจสอบบัญชี.com


ตรวจสอบบัญชีนิติบุคคลอาคารชุด คอนโด