Menu Close
ตรวจสอบบัญชี
ทำบัญชี
วางแผนภาษี
ตรวจสอบบัญชีนิติบุคคล
อาคารชุด หมู่บ้านจัดสรร
previous arrow
next arrow
PlayPause
Slider

บริษัทยินดีนำเสนอบริการรับทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี เซ็นต์งบ วางแผนภาษี รับเป็นที่ปรึกษาทางบัญชีและภาษีอย่างครบวงจร ด้วยทีมงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) สำเร็จการศึกษาจาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อีกทั้งยังมีประสบการณ์มากว่า 25 ปี ในด้านการทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี ในธุรกิจชั้นนำของประเทศไทย

โดยบริษัทของเรายังเป็นบริษัทตรวจสอบบัญชี นิติบุคคลอาคารชุด นิติบุคคลหมู่บ้าน ชั้นนำของประเทศ

ประโยชน์ที่ท่านจะได้รับจากการเลือกรับบริการจากเรา ได้แก่

  • ลดต้นทุนการทำบัญชี ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายจ้างพนักงานประจำ หรือพนักงานบัญชีที่เชี่ยวชาญทำให้มีค่าใช้จ่ายสูงและพนักงานเข้าๆออกๆ การทำงานขาดความต่อเนื่อง
  • มีมืออาชีพดูแลในเรื่องบัญชี ส่งผลให้กิจการสามารถนำข้อมูลทางบัญชีการเงินมาใช้ประโยชน์ในด้านการจัดการ การวางแผน และการดำเนินงาน เพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจได้อย่างทันท่วงที
  • ธุรกิจได้รับการวางแผนภาษี ทำให้กิจการได้รับสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีอย่างเต็มที่ และสามารถลดภาระค่าใช้จ่ายในส่วนของเงินเพิ่มเบี้ยปรับและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในกรณีที่กิจการเสียภาษีไม่ถูกต้อง
  • อัพเดท กฎหมายใหม่ และมาตรฐานการบัญชีใหม่ อย่างสม่ำเสมอ