• บริษัท แอท แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด
  • [email protected]
ต้องการใบเสนอราคา ?

ขอใบเสนอราคานิติบุคคล คอนโด หมู่บ้านจัดสรร

กรุณาระบุข้อมูลให้ถูกต้อง เมื่อเราได้รับข้อมูล เราจะดำเนินการส่งใบเสนอราคา กลับไปให้ผ่านทางอีเมล์ที่ได้รับแจ้งไว้


คำถามที่พบบ่อย

กรณีเกิดภาระหนี้สินของห้างหุ้นส่วนจำกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถติดตามทรัพย์สินส่วนตัวผู้เป็นหุ้นส่วนได้ สามารถยึดทรัพย์สินเพื่อนำมาขายทอดตลาดได้ แต่บริษัทจำกัดจะรับผิดชอบเท่ากับจำนวนหุ้นที่ลง ไม่สามารถยุ่งเกี่ยวกับทรัพย์สินส่วนตัวได้ แต่ค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียน และค่าสอบบัญชีของห้างหุ้นส่วน ค่าใช้จ่ายน้อยกว่า

  • 1. รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เพื่อให้ความเชื่อมั่นต่อผู้ใช้งบการเงิน ว่างบการเงินได้มีการปฏิบัติถูกต้องเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
  • 2. ผลจากการตรวจสอบหากพบว่ามีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะต่อฝ่ายบริหาร (Management Letter) เกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับด้านบัญชีและการเงิน

เอกสารรายรับ รายจ่าย พร้อม Statement ของบริษัทให้ทางสำนักงานบัญชี

นิติบุคคลอาคารชุด หมู่บ้านจัดสรร ไม่ได้เป็นกิจการเพื่อแสวงหากำไร ไม่ต้องส่งงบการเงินประจำปี เพียงแต่ต้องทำเอกสารโดยต้องแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับรองงบการเงิน (ที่มีการขอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ทุกปี) ให้กรรมการรับรองงบการเงิน ยกเว้นว่านิติบุคคลนั้นมีการนำเอาทรัพย์สินส่วนกลางออกมาหารายได้ เช่น ให้เช่าพื้นที่ขายของ นำพื้นที่ส่วนกลางมาให้บริการที่จอดรถ ฯลฯ อย่างนี้เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม และเสียภาษีนิติบุคคล