• บริษัท แอท แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด
 • [email protected]

บริการจดทะเบียนที่ให้บริการ

  •     - จดทะเบียนบริษัท / ห้างหุ้นส่วนจำกัด, จดทะเบียนคณะบุคคล, จดทะเบียนห้างร้านต่างๆ
  •     - จดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลง เช่น แก้ไขเปลี่ยนแปลงกรรมการ, เปลี่ยนที่ตั้งสำนักงาน, เพิ่มทุน / ลดทุน ฯลฯ
  •     - จดทะเบียนเลิก ทั้งห้างหุ้นส่วนหรือเลิกบริษัท และชำระบัญชี
  •     - ขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษีฯ ของคณะบุคคล, หรือนิติบุคคล
  •     - จดทะเบียนเข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม , ภาษีธุรกิจเฉพาะ, ดำเนินการขอ user id, password เพื่อยื่นแบบทาง internet ฯลฯ
  •     - แจ้งการเปลี่ยนแปลงภาษีต่าง ๆ ต่อกรมสรรพากร เช่น แจ้งย้ายเข้า-ออก, ย้ายที่อยู่, แจ้งเปลี่ยนชื่อหรือเปลี่ยนลักษณะการประกอบธุรกิจ ฯลฯ
  •     - ขึ้นทะเบียนประกันสังคม : นายจ้าง, ลูกจ้าง, แจ้งการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ต่อ สนง.ประกันสังคม, ยื่นเรื่องขอ username password เพื่อดำเนินการต่างๆ กับสำนักงานประกันสังคม ฯลฯ
  •     - จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

 • อัตราค่าบริการ

 • 1. จดทะเบียนบริษัท ( 12,000 บาท รวมค่าธรรมเนียมแล้ว แถมฟรี เว็บโฮสติ้ง+โดเมน .com ,.net ,.org พร้อมพื้นที่ 15 GB มูลค่า 2,500 บาท (สำหรับโดเมน .co.th เพิ่มอีก 1,000 บาท))
  •     - บริการจองชื่อนิติบุคคล
  •     - บริการจัดเตรียมแบบฟอร์มจดทะเบียน
  •     - บริการจดทะเบียนจัดตั้งบริคณห์สนธิและจดตั้งบริษัท
 • ฟรี! ขอมีเลขผู้เสียภาษีฯของบริษัท,และจดภาษีมูลค่าเพิ่ม, จัดทำใบหุ้นให้ผู้ถือหุ้น,คู่มืองานบัญชี- ภาษีอากรสำหรับผู้ประกอบการใหม่
 • 2. จดทะเบียนตั้งห้างหุ้นส่วนฯ ( 7,000 บาท รวมค่าธรรมเนียมแล้ว แถมฟรี เว็บโฮสติ้ง+โดเมน .com ,.net ,.org พร้อมพื้นที่ 15 GB มูลค่า 2,500 บาท (สำหรับโดเมน .co.th เพิ่มอีก 1,000 บาท))
  •     - บริการจองชื่อนิติบุคคล
  •     - บริการจัดเตรียมแบบฟอร์มจดทะเบียน
  •     - บริการจดทะเบียนจัดตั้งห้างฯ
  • ฟรี! ขอมีเลขผู้เสียภาษีอากรของห้างฯ,และจดภาษีมูลค่าเพิ่ม, คู่มืองานบัญชี- ภาษีอากรสำหรับผู้ประกอบการใหม่
 • 3. จดเปลี่ยนแปลงกรมพัฒนาธุรกิจฯ เช่น จดเปลี่ยนแปลงที่อยู่, แก้ไขกรรมการเข้าออก, เปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการ, วัตถุประสงค์, รายชื่อผู้ถือหุ้น, เพิ่มทุน ( 3,000 บาท )
 • 4. จดทะเบียนพาณิชย์ จดทะเบียนร้านค้า คณะบุคคล ( 3,000 บาท )
 • 5. ขอมีเลขผู้เสียภาษี และจดภาษีมูลค่าเพิ่มที่สรรพากร ( 3,000 บาท )
 • 6. ขึ้นทะเบียนประกันสังคม ( 3,000 บาท )
 • 7. จดเปลี่ยนแปลงสรรพากร เช่น แจ้งเปลี่ยนชื่อ,ที่อยู่สถานประกอบการ, เพิ่ม(ลด)สาขา, เปลี่ยนประเภทการประกอบกิจการ ฯลฯ ( 3,000 บาท )
 • 8. จดเลิกกิจการและชำระบัญชี ( 12,000 บาท )
 • 9. จดทะเบียนขอเลขผู้เสียภาษี/คณะบุคคล(Online) ( 1,000 บาท )

 • *** ฟรีเว็บโฮสติ้งจาก wwwoncloud.com 1 ปี ***